+256 790 912 333
admin@radiobasket.com

Runyakitara New UCC guidelines

Radio Basket
Radio Basket
Runyakitara New UCC guidelines
/

Ekitongore ekya Uganda communications commission ningashi UCC kigarukiremu engyenderwamu zakyo ahabwa radio stations zoona kyaziragiira kuzigarukamu zikehandikisa bitakahikire ebiri 31.07.2020. Okukora ekyo, ekitongore ekyo kibeire nikihikiriza obugabe bwakyo oburikuhihabwa omubiragiro ahabwokurerera za radio. Nahabwekyo tiharuho radio yoona erikwiija kwikirizibwa kukora bwanyima y’ebiro ebyo ebiteirweho Kandi ekyo kiri omubiragiro ebirikugyenderwaho ebyempurizana ebya Uganda Communications Commission Act. Eki nikimanyisaki ahabwobururu oburikuza kuteerwa omwaaka ogurikwiija eyoburuuru burikuza kushabirwa aha radio

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post