+256 790 912 333
admin@radiobasket.com

Uganda’s Middle Income Status-Lumasaba

Radio Basket
Radio Basket
Uganda's Middle Income Status-Lumasaba
/

Khutsoesa linambo Uganda khukhwoola munfuna indaikho iye sikuuka isi batyuukha middle income isi kumwiko kwe 2020 kutabulila, nisyo sitsiilililwa sye mu manifesto ya NRM iye imbuka 2016- 2021. Middle income syamanyisa siri buli muna Uganda abe ali ni khuufuna silingi tsitsiikheekha aasi tsifuma 3 ni sisiinza ta buli kumwiko isi kumwiko kwe 2020 kurakikhira. Ne syekhabi imbi khukhwimenielesa ni be bank iye siibala khwokesa inga Uganda ni ikhatsya khusyolelesa ta. Inga govt nibonekhile ikhatsya khusyolelesa, wambaasa sinaanu sisyamiilekho khukhaasibwa ukhu? Iyino inganikha Our Parliament!

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post